Segítség gyengénlátóknak

 

Sajógalgóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 31/2018.(IV.25.) határozata alapján

adásvétel keretei közötti nyilvános hasznosításra hirdeti meg, az önkormányzat tulajdonában lévő,

Sajógalgóc 153/2. hrsz alatt felvett belterületi ingatlant.

 

1.            Az ingatlan művelési ága: kivett beépítetlen terület.

2.            Az ingatlan területe: 1.894 m2

3.            Az adásvétel célja: az ingatlanon lakóház építése.

4.            Az ingatlan vételára: minimum 1.000 Ft/m2+áfa, összesen legalább 1.894.000 Ft+ 27% áfa, azaz bruttó: 2.405.380 Ft.

Az érvényes ajánlattétel további feltétele, az ajánlattevő nyilatkozata, melyben az ingatlanon létesítendő lakóház - családi ház - építésének megkezdését a tulajdonszerzéstől számított 6 hónapon belüli időpontra, az ingatlanon lakcím létesítését, azon életvitelszerű tartózkodást vállal az építés megkezdésétől számított 3 és fél éven belüli időpontra.

Az ingatlan vételára nem tartalmazza a közműcsatlakozások (víz-, szennyvíz, gáz, villany) kiépítésének költségeit (csatlakozási díjak, hozzájárulások és kivitelezések költségei), azokról a vevőnek saját magának kell gondoskodnia.

5.            Az ingatlan tulajdonjogának megszerzésére irányuló írásbeli ajánlatot Sajógalgóc község Önkormányzata Képviselő-testületének címezve, a polgármesterhez lehet benyújtani, zárt borítékban, 2018. augusztus 24-én 12:00 óráig. A borítékra rá kell írni: „Adásvételi ajánlat, Sajógalgóc, 153/2.hrsz."

6.            Az ajánlatban meg kell jelölni az 1 m2-re eső vételárat, és az egységár, valamint a területnagyság figyelembevételével számított teljes vételárat, nettó+27%áfa és bruttó összegben.

A vételárat csak egyösszegben lehet megfizetni, részletfizetési lehetőség nem biztosított. A vételár teljes összegét - a 7. pontban foglaltakra tekintettel - az adásvételi szerződés megkötésekor, megkötéséhez kell megfizetni.

7.             Az ajánlathoz - ajánlattételi biztosítékként - a 4. pont szerinti vételárminimum figyelembe vételével, az annak 10%-át kitevő, 240.540 Ft összeget, az önkormányzat 55400273-11033884 számú költségvetési elszámolási számlájára át kell utalni, az átutalás bizonylatának másolatát az ajánlattételhez csatolni kell. Az átutalás közleményében fel kell tüntetni: „Ajánlati biztosíték, Sajógalgóc 153/2.hrsz." A nyertes ajánlattevő által átutalt ajánlati biztosíték, a vételár részévé válik, vételárelőlegként szolgál, foglaló jelleggel.

Azon ajánlattevők részére, akiknek az ajánlata nem kerül elfogadásra, az ajánlati biztosíték összege, maradéktalanul 8 napon belül visszautalásra kerül.

8.            A képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, az ajánlat elfogadását követő 30 napon belül.

9.            Az azonos mértékű vételárat ajánlók közül előnyt élvez, aki a 4. pont szerinti lakcím létesítéséről szóló nyilatkozatában már a háztartásában élő kiskorú gyermekek együttköltözését is feltünteti.

10.       Ajánlatok elbírálása: 2018. szeptember 7-ig.

11.        Szerződéskötés időpontja: az elbírálást követő 30 napon belül.

 

Sajógalgóc, 2018. augusztus 10.

                                                                                                                                                      Jaskó  Péter sk.

                                                                                                                                                       polgármester

 

 

 

Véletlenszerű kép

Nőnapi bál 2009.03.07.


A honlap az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával,
a Triak Kft. közreműködésével valósult meg.
Nemzeti fejlesztési Ügynökség