Segítség gyengénlátóknak

SZUHAKÁLLÓI
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE
Szám: 2739-10/2013/SZ.
H A T Á R O Z A T

A Szuhakállói Helyi Választási Iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése által megállapított feladat- és hatáskörömben a
Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó társult településének, Sajógalgóc község
szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a
következők szerint állapítom meg:
Szavazókör sorszáma: 001.
Szavazókör címe: 3636 Sajógalgóc Kossuth u.38.(Kultúrház)
A szavazókör területi beosztása (utcajegyzék szerint):
Jókai Mór utca Kazinczy Ferenc utca Kossuth Lajos utca
Rákóczi Ferenc utca Széchenyi István utca Szent István tér
Táncsics Mihály utca Tsz. major

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében
csak Sajógalgóc község megnevezését tartalmazza, az általam kijelölt 001. szavazókörben 
(3636 Sajógalgóc Táncsics M.  u.11. - Községháza) szavazhatnak.
Elrendelem a határozat Sajógalgóc Községi Önkormányzat hivatalos honlapján
(www.sajogalgoc.hu), valamint a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Vadnai
Kirendeltségének és Sajógalgóc községi Önkormányzat hirdetőtábláján tizenöt napra történő
közzétételét.
Határozatom ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés
Szuhakálló Község Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (3731 Szuhakálló, Kossuth út 7.).
A fellebbezés illetékmentes.
            A fellebbezést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Iroda vezetője        (3525 Miskolc, Városház tér 1.) bírálja el, három napon belül. A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő,
az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számítani.
A területi választási iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.
I n d o k o l á s
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 351. § (1) bekezdése
alapján a szavazóköröket első alkalommal 2013. július 31-ig kell kialakítani.
2
A Ve. 77. § (1) bekezdése alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását,
valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg úgy, hogy egy
szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő
választópolgár jusson.
A Ve. 78. §-a alapján a több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda
vezetőjének ki kell jelölnie azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező
választópolgárok szavazhatnak.
A Ve. 80. §-a alapján a helyi választári iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról szóló
határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tennie, megjelölve a központi
névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a Ve. 78. §-a
alapján a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására kijelölt szavazókört
is.
Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a
Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el.
A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1) -(3) bekezdése vonatkozik.
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2)
bekezdésének 1. pontja biztosítja.
Szuhakálló, 2013. július 29.
Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző
HVI vezető
A határozat a mai napon közzétételre került.
Szuhakálló, 2013. július 29.
Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző
HVI vezető
______________________________________________________
3731 SZUHAKÁLLÓ KOSSUTH U.7. / : 48/352-081;
3636 VADNA KASSAI U.25. / : 48/505-211
e-mail: jegyzo@szuhakallo.hu
vadnapm@legnet. 

Véletlenszerű kép

Bábszínház


A honlap az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával,
a Triak Kft. közreműködésével valósult meg.
Nemzeti fejlesztési Ügynökség