Segítség gyengénlátóknak

Tudnivalók 

Mozgóurna igénylése

 Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. A mozgóurna igénylésének okát a Választási eljárásról szóló tv. korlátozza: csak az a választópolgár kérhet mozgóurát, aki azért nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (például munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére. A HVI a mozgóurnát igénylő választópolgárokról az informatikai rendszerben külön jegyzéket (a „mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke") készít. Ebbe a nyilvántartásba - a nevétől eltérően - természetesen nem azokat kell felvenni, akik kérték a mozgóurnát, hanem csak azokat, akik kérelmét a HVI pozitívan bírálja

  A mozgóurna iránti kérelmet

  -a szavazást megelőző második napon (2014. április 4.) 16:00 órát megelőzően ahhoz          a HVI-hez, amelynek szavazóköri névjegyzékében a választópolgár szerepel, vagy

  - azt követően az SZSZB-hez. (A mozgóurna iránti kérelmet a szavazás napján 15.00               óráig lehet benyújtani)

  A kérelmet a választópolgár benyújthatja

   - személyesen,

   - levélben,

   - az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján (www.valasztas.hu).

  A kérelmet maga a választópolgár személyesen akár a lakóhelye, akár a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes HVI-hez benyújthatja. Így a bejelentett lakóhelyétől távol élő választópolgárnak nem kell hazautaznia a kérelem benyújtása céljából.

  Levélben a kérelem csak a választópolgár lakóhelye szerint illetékes HVI-hez nyújtható be; akinek nincs lakóhelye, az a bejelentett tartózkodási helye szerint illetékes HVI-hez nyújthatja be a kérelmet. A levél kézbesítése történhet postai úton, de a választópolgár bármilyen más módon is eljuttathatja a kérelmet az illetékes HVI-hez: futárral, rokona, ismerőse útján stb.

 A választások hivatalos honlapján, illetve az ügyfélkapun benyújtott kérelmet az informatikai rendszer továbbítja az illetékes választási irodához.

 Ha a szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos (mozgóurna, átjelentkezés, külképviseleti névjegyzékbe vétel) kérelmet nyújtják be rossz helyre, azt minden esetben el kell utasítani, áttételnek nincs helye.

  A mozgóurna iránti igényt meghatalmazott útján is be lehet nyújtani (ebben az esetben a kérelmet a meghatalmazott írja alá, és ahhoz a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell).

  A mozgóurna iránti igényt ahhoz a HVI-hez kell benyújtani, amelynek               szavazóköri névjegyzékén a választópolgár szerepel. Így ha a választópolgár átjelentkezéssel szavaz, és emiatt másik település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe kerül áttételre, akkor azon település helyi választási irodájához nyújthatja be a kérelmet, ahol szavazni fog. Annak, aki a szavazást megelőző második nap 16 órát követően kér mozgóurnát, a kérelmet ahhoz az SZSZB-hez kell eljuttatnia, amelynek névjegyzékén szerepel. Ha a kérelmet elektronikus úton nyújtják be, vagy a kérelmet a szavazást megelőző második nap 16 órát követően, de még a szavazás napja előtt a HVI veszi át, a kérelem SZSZB-hez történő továbbításáról a HVI-nek kell gondoskodni. A névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek tartalmaznia kell azokat a személyes adatokat, amelyek alapján a választási iroda meggyőződhet arról, hogy a kérelem valóban a kérelmezőtől származik.

 E személyes adatok a következők:

 - a választópolgár neve,

 - a választópolgár születési neve,  

 - a választópolgár születési helye,

 - a választópolgár anyja neve,

 - a választópolgár személyi azonosítója

 - a mozgóurna igénylésének tartalmaznia kell az igénylés okát, valamint azt a címet,                 ahová a mozgóurna kivitelét kéri a választópolgár, ha nem a lakcímén tartózkodik.                          

 A kérelem elbírálására illetékes választási iroda a kérelem tárgyában hozott döntéséről értesítést küld a kérelmező számára. Nemcsak a külhoni választópolgárok esetében lehet hasznos az értesítési cím megadása, hiszen a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok esetében is előfordulhat, hogy hosszabb ideig távol vannak lakóhelyüktől (külföldi vagy vidéki munkavállalás), ezért számukra is biztosított a lehetőség, hogy ne a lakcímükön, hanem az általuk megadott értesítési címen (email, telefax, postai cím) kapjanak értesítést a kérelmük elbírálásának eredményéről.                                          További hasznos információk: www.valasztas.hu

Véletlenszerű kép

13 - Focista


A honlap az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával,
a Triak Kft. közreműködésével valósult meg.
Nemzeti fejlesztési Ügynökség